El Codi Ètic com a pedra angular d’una cultura corporativa positiva

[article publicat en el Món Jurídic del ICAB número 323 Juny/Juliol de 2019]

Resulta sorprenent que el Codi penal no esmenti la paraula ètica i, en canvi, la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat, el Tribunal Suprem, la UNE 19601 de Sistemes de gestió de Compliance penal i la doctrina estiguin apel·lant a conceptes com l’ètica -que no es troben en la llei- per a valorar l’exempció de responsabilitat penal de la persona jurídica.
L’ètica empresarial sol reflectir-se, entre altres mesures, en l’existència d’un codi ètic. Aquest document podria definir-se com la constitució d’una empresa, això és, la norma fonamental de la qual es desprenen totes les altres normes internes. Serà així mateix l’ànima de la societat, un document en el qual es recullin els principis i valors que han de presidir en ella, i que hauran de complir tots els integrants d’aquesta.

Funcionalment, el codi ètic és una eina molt útil per la direcció empresarial, l’objectiu de la qual és assegurar que els empleats compleixin amb la normativa a la qual es troba subjecta l’empresa i que realitzin la seva activitat conforme als valors que aquesta ha establert, i que constitueixen l’essència de la cultura corporativa. El codi ètic ha de ser capaç d’oferir pautes, orientacions, i ser la sinergia de tota la multi regulació sectorial existent. Això és, ha de servir per a harmonitzar les pautes d’actuació que es desprenen dels protocols i/o polítiques internes de les quals disposi l’organització. No obstant això, haurà de contenir només aquelles matèries que interessin i més preocupin l’empresa, la qual cosa es determinarà mitjançant la corresponent identificació de riscos establerta en l’article 31 bis 5.1° del Codi penal.

En tot cas, és important que el codi ètic estigui viu, que no sigui un mer document o proclamació de bones intencions, i que sigui vinculant per a tots els membres de l’empresa. En aquest sentit, perquè el codi ètic sigui veritablement un codi, i a més, ètic, és inexcusable que es sustenti en l’estructura vertical de l’empresa, que arribi a totes les àrees d’aquesta. Per això, són l’Òrgan d’Administració i els directius els que han de promoure la veritable cultura ètica i, a més, la serietat del sistema de Compliance penal.

D’altra banda, malgrat que el codi penal no apel·la a la formació, l’experiència demostra la importància de la formació i sensibilització continuada com un element essencial per a garantir la vivència del codi ètic i, en definitiva, del sistema de Compliance penal. En primer lloc, totes les mesures de Compliance implantades de res serviran si no s’assegura que siguin correctament aplicades per tot el personal de l’empresa. En segon lloc, els integrants de l’empresa tenen el dret a ser informats de totes aquelles obligacions que els siguin imposades en la seva activitat professional en virtut del deure de l’empresari de vetllar pel compliment de la legalitat i d’esclarir les possibles infraccions comeses. A aquests efectes, el codi ètic facilita la identificació del que s’entén com a bones pràctiques empresarials i, en conseqüència, prevé la materialització d’il·lícits penals que puguin fer responsable a la persona jurídica i, fins i tot, altres il·lícits no prevists sobre la base del sistema numerus clausus de l’article 31 bis del Codi penal.

Per si no fos prou, la formació és una forma eficient de garantir un funcionament del codi ètic viu puix que pot suposar un estalvi de costos en la mesura que, com més es garanteixi un codi ètic viu i eficaç, més es reduirà la necessitat d’implementar una infinitat de mesures de control que inundi l’empresa de burocràcia. En aquest punt, no cal dir que el control empresarial en excés mai pot resultar positiu. Per això, un dels controls més econòmics i eficaços serà el de tenir un codi ètic viu que tot integrant de l’empresa compleixi com a garantia del principi de confiança.

D’altra banda, cal recordar que la responsabilitat penal de la persona jurídica opera tant en benefici directe com indirecte, això és, pot l’empresa ser responsable també –o fins i tot víctima- per aquells delictes comesos per tercers amb els quals es relaciona. En aquest context, entren en joc les anomenades “mesures de diligència deguda enfront de tercers”, per a les quals serà molt útil disposar d’un codi ètic empresarial que mostri a tots aquells col·laboradors de l’empresa com “es fan les coses” i el que s’espera de tots aquells amb qui es relaciona. En aquest context empresarial, són cada vegada més les empreses que busquen relacionar-se amb altres empreses que respectin els seus codi ètics i/o que tinguin valors ètics similars. Ser honestos i transparents és sinònim de confiança, i això s’ha convertit en un element més a tenir en compte en la presa de decisions per part, sobretot, de clients. De fet, moltes empreses del nostre entramat empresarial ja no es relacionen amb aquelles que no disposin d’un sistema de Compliance penal o, com a mínim, d’un codi ètic empresarial.

En definitiva, cal afirmar que el compliment de la legalitat i l’ètica empresarial millorarà l’aparença de l’empresa en un entorn global en la mesura en la qual l’empresari no únicament estarà complint amb el que exigeix la legislació vigent, sinó que estarà transcendint a la manera de fer negocis global. En aquest sentit, el codi ètic aportarà gran valor i reputació a l’empresa en tant la posicionarà en el mateix pla ètic que els seus col·laboradors i competidors.

Anna Núñez Miró

Advocada Directora del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

Update cookies preferences