Noves obligacions en matèria de canals de denúncia: la finalització del termini de transposició de la Directiva Whistleblowing

Avui, divendres 17 de desembre de 2021, finalitza el termini per a la transposició de la Directiva 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (generalment denominada Directiva Whistleblowing), de conformitat amb el que s’estableix en el seu article 26.1. De moment, no s’ha dut a terme cap acte legislatiu que adapti el seu contingut a l’ordenament jurídic espanyol.

L’objecte de la Directiva Whistleblowing no és un altre que el d’harmonitzar l’àmbit de la protecció dels denunciants d’infraccions en sectors com la contractació pública, els mercats financers, la salut pública, la protecció dels consumidors, etc. entre els diferents Estats membres de la Unió Europea. Per a això, el legislador comunitari ha desenvolupat un règim d’obligacions en matèria d’habilitació de canals de denúncia i gestió adequada dels mateixos que afecta tant el sector privat (en el marc dels denominats canals interns, obligatoris per a entitats amb cinquanta o més treballadors) com al sector públic (en referència a canals interns, en el cas de societats mercantils públiques, i canals externs, en l’Administració Pública en sentit estricte).

Si bé, la finalització del termini per a la transposició de la Directiva no suposa l’automàtica entrada en vigor de les previsions establertes en matèria de canals de denúncia per a entitats privades, sí que generarà, d’una banda, drets que els particulars podran esgrimir en relació amb el sector públic, a causa del pràcticament segur efecte directe vertical de la Directiva, en atenció a la jurisprudència europea aplicable; i, d’altra banda, fa molt previsible la proximitat de la transposició de la Directiva Whistleblowing; la qual, presumiblement, no es desviarà en gran manera del contingut establert en les directrius comunitàries.

De l’anterior, es desprèn l’absoluta conveniència que les entitats, tant del sector privat com del sector públic, adoptin les mesures necessàries per a complir amb el que s’estableix en la Directiva (mitjançant la implementació de canals de denúncia i la definició de pautes d’actuació interna), o adaptin els seus canals interns als estàndards de la Directiva Whistleblowing en cas de ja posseir-los.

Per a això, s’ofereix a continuació una breu relació de les obligacions principals que estableix la Directiva Whistleblowing en matèria de canals de denúncia i investigacions internes:

  • Garantir la confidencialitat de la identitat del denunciant i de qualsevol tercer afectat, i impedir l’accés al personal no autoritzat.
  • Traslladar justificant de recepció de la denúncia al denunciant en un termini de set (7) dies a partir de la seva recepció.
  • Designar a una persona o departament imparcial com a encarregat de gestionar el canal de denúncies (aquesta gestió pot ser duta a terme per persones internes o externes respecte de l’entitat).
  • Seguiment diligent de les denúncies, fins i tot si fossin anònimes, que s’haguessin realitzat.
  • Donar una resposta al denunciant en un termini que no superi els tres (3) mesos.
  • Tractar les dades personals incloses en les denúncies o a les quals s’accedeixi en les investigacions internes conforme la normativa en matèria de protecció de dades.
  • Registrar i conservar les denúncies durant el període proporcionat necessari per a les finalitats de la Directiva.
  • Es prohibeixen les represàlies i amenaces o temptatives de represàlies respecte als denunciants.

Des de Molins Defensa Penal s’ofereix un assessorament professional integral per al compliment dels diferents extrems de les obligacions establertes en la Directiva Whistleblowing: des del disseny dels canals de denúncia (conforme la mateixa Directiva i l’ISO 37002, norma tècnica de referència en la matèria, entre altres) i la seva gestió diària, per part del Departament de Compliance; fins a la tramitació de les denúncies i el consegüent procés de recerca respecte les mateixes, per part del Departament d’Investigacions Internes.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal

Update cookies preferences