Nota sobre la Resolució de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), de 28 d’abril de 2022, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a empreses destinades al finançament de Programes de Compliance en matèria de competència.

L’Autoritat Catalana de la Competència (d’ara endavant, la ACCO) pretén fomentar el desenvolupament de Programes de Compliance en matèria de competència en les empreses, a través de la concessió de subvencions que financin les despeses de contractació d’experts externs per a l’elaboració i implantació d’aquests programes.

Les subvencions que la ACCO pretén concedir van dirigides a empreses que tinguin el domicili social o una delegació o oficina en el territori de Catalunya i que tinguin la consideració de pyme. Això és, a empreses amb menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual no superior a 50 milions d’euros i un balanç general anual que no excedeixi els 43 milions d’euros.

Concretament, en la Resolució de 28 d’abril de 2022, la ACCO estableix les bases reguladores per al procediment de concessió d’aquestes subvencions, entre les quals destaquen els criteris mínims que ha de contenir el Programa de Compliance perquè aquest pugui ser subvencionable:

  • Integrar el compliment de la normativa de defensa de la competència en la cultura corporativa de l’empresa. – Ha de subscriure’s una declaració del personal directiu de l’empresa ratificant el seu compromís amb el compliment de les normes de defensa de la competència, i fer-se constar en el Codi Ètic o de Conducta de l’empresa.
  • Comptar amb un responsable del disseny i el control del Programa de Compliance (Compliance Officer). – Ha d’encarregar-se de (i) identificar els riscos de possibles conductes restrictives de la competència en l’empresa; (ii) establir els protocols de prevenció, detecció i reacció d’incompliments; (iii) gestionar el canal de denúncies; i (iv) reportar a l’alta direcció, entre altres funcions.
  • Mapa de riscos / Matriu de controls. – Ha d’identificar-se els riscos relacionats amb la competència, el seu nivell de risc, probabilitat i impacte. Així mateix, ha de desenvolupar-se un conjunt de protocols i mecanismes per a la seva prevenció, detecció i reacció.
  • Formació i sensibilització. – Ha de dur-se a terme un conjunt d’accions d’informació/sensibilització, mitjançant l’elaboració d’un manual o guia informativa, així com un pla de formació i un registre de les accions formatives.
  • Canal de denúncies. – Ha de facilitar-se un canal per a comunicar possibles infraccions, de manera que sigui accessible a tots els treballadors, confidencial i protector davant possibles represàlies. Així mateix, haurà de complir amb els requisits exigits en la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.
  • Mesures disciplinàries i incentivadores. – Han de preveure’s i adoptar-se mesures disciplinàries en cas d’incompliment, així com mesures incentivadores dirigides al compliment o la col·laboració.
  • Monitoratge, actualització i millora contínua. – Ha de dur-se a terme un monitoratge periòdic de la implementació del Programa, així com l’actualització dels seus principals elements.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

Update cookies preferences