Responsabilitat de les persones jurídiques a la Unión Europea

ComplianceKeys#9

La regulació de la responsabilitat corporativa per la comissió de delictes o infraccions administratives en el si de les empreses difereix notablement entre els diferents Estats Membres de la Unió Europea.

En efecte, actualment no existeix una directiva o reglament comunitari que unifiqui la regulació sobre la responsabilitat de les persones jurídiques per aquells delictes o infraccions administratives que es cometin en la seva esfera de competència. Malgrat això, sí que existeixen diverses directives que advoquen per una persecució homogènia de determinats delictes a nivell europeu. Per exemple, entre altres:

  • Directiva 2017/1371, de 5 de juliol de 2017, sobre la lluita contra el frau que afecta als interessos financers de la Unió a través del Dret penal; 
  • Directiva 2018/1673, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el Dret penal; 
  • Directiva 2008/99/CE, de 19 de novembre, relativa a la protecció del medi ambient mitjançant el Dret penal; o 
  • Directiva 2011/36, de 5 abril de 2011, relativa a la prevenció y lluita contra el tràfic d’éssers humans i a la protecció de les víctimes.

En conseqüència, l’absència d’un text legal harmonitzat a nivell comunitari implica que els Estats membres han de legislar a nivell nacional sobre com configurar la responsabilitat de les persones jurídiques, provocant notables diferències entre els països.

Certament, aquesta disparitat en les regulacions nacionals afecta (i) a la pròpia naturalesa de la responsabilitat (penal vs. administrativa); (ii) als delictes o infraccions administratives susceptibles de generar responsabilitat corporativa (llistat tancat vs. llistat obert); (iii) l’estatus i la regulació processal de la responsabilitat corporativa (procediment penal vs. procediment administratiu); (iv) i la possibilitat d’evitar o disminuir la responsabilitat corporativa (previsió legal d’exempció de responsabilitat vs. absència de previsió legal), entre altres qüestions. 

A continuació, s’adjunta una taula amb un resum de l’estat de la qüestió en els vint-i-set (27) Estats membres de la Unió Europea:

País Naturalesa de la responsabilitat Llistat tancat o obert de delictes / infraccions Possibilitat legal de exempció per disposar de Compliance
Alemanya Administrativa Llistat obert No
Àustria Penal Llistat obert
Bèlgica Penal Llistat obert No
Bulgària Administrativa Llistat tancat No
Xipre Penal Llistat obert No
Croàcia Penal Llistat obert No
Dinamarca Penal Llistat obert No
Eslovàquia Penal Llistat tancat No
Eslovènia Penal Llistat tancat No
Espanya Penal Llistat tancat
Estònia Penal Llistat tancat No
Finlàndia Penal Llistat tancat
França Penal Llistat obert No
Grècia Administrativa Llistat tancat No
Hongria Penal Llistat obert No
Irlanda Penal Llistat tancat No
Itàlia Administrativa Llistat tancat
Letònia Administrativa Llistat obert No
Lituània Penal Llistat tancat No
Luxemburgo Penal Llistat obert No
Malta Penal Llistat tancat No
Països Baixos Penal Llistat obert No
Polònia Administrativa Llistat tancat No
Portugal Penal Llistat tancat Parcial
República Checa Penal Llistat tancat No
Romania Penal Llistat obert No
Suècia Administrativa Llistat obert No

 

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences