Circular 2/2022, de 20 de desembre, sobre l’activitat extraprocessal del Ministeri Fiscal en l’àmbit de la investigació penal

El dimarts de la setmana passada, dia 20 de desembre, el Fiscal General de l’Estat, publicava la Circular 2/2022 sobre l’activitat extraprocessal del Ministeri Fiscal en l’àmbit de la recerca penal que substitueix a la Circular 4/2013, de 30 de desembre, sobre les Diligències de Recerca.

L’objectiu principal de la citada Circular és establir directrius clares i concretes en relació a l’actuació del Ministeri Fiscal en la seva activitat investigadora. Com s’estableix en el cos de la pròpia Circular, l’activitat extraprocessal que ve desenvolupant la Fiscalia a través de les seves diligències de recerca constitueix l’avantsala del model processal que el prelegislador tracta d’impulsar des de fa anys mitjançant la substitució de la instrucció judicial per una recerca extraprocessal dirigida pel Ministeri Fiscal i, com a conseqüència, afegeix que resulta aconsellable, per això, oferir un tractament unitari i sistemàtic a les diferents formes d’activitat extraprocessal del Ministeri Fiscal a fi de pal·liar el dispers desenvolupament doctrinal que actualment existeix sobre aquesta matèria.

Per tant, clar queda que la voluntat del Fiscal General de l’Estat és ordenar i desenvolupar les capacitats de l’activitat extraprocessal investigadora de la Fiscalia.

Sobre aquesta base, han de destacar-se dos aspectes que tenen rellevància en matèria de Compliance: d’una banda, el tractament de denúncies anònimes; i, d’altra banda, la valoració de proves obtingudes il·lícitament per particulars.

En primer lloc i en relació al tractament de la denúncia anònima, la Circular posa en relleu el notable i creixent ús de les noves tecnologies i la seva relació directa amb l’augment de denúncies anònimes. Així, s’al·ludeix a l’ús de les noves tecnologies com a vehicle de transmissió de la notícia criminal. A més, a aquest increment se li afegeix, segons la doctrina, la consolidació d’un corrent social caracteritzat per un singular compromís en l’execució de tasques d’auxili i col·laboració amb l’Administració de Justícia.

Addicionalment, la Circular subratlla que la falta de protecció davant possibles represàlies és el principal motiu pel qual les persones que tenen coneixement d’irregularitats en la seva organització no comuniquen el fet. Per tant, la denúncia anònima es configura com una eina útil per a potenciar la col·laboració amb la Justícia.

Per consegüent, el Fiscal General de l’Estat, en la seva intenció d’encoratjar la interposició de denúncies que puguin facilitar el descobriment de delictes comesos en el si d’organitzacions, afirma que amb independència de les irregularitats de naturalesa formal que puguin concórrer en la denúncia formulada davant el Ministeri Fiscal, res impedirà la seva admissió a tràmit i la consegüent incoació de les oportunes diligències de recerca quan els fets d’aparença delictiva comunicats presentin indicis de versemblança.

En segon lloc, si bé la Circular esmenta que, generalment, els Tribunals han exclòs la prova obtinguda per un particular amb vulneració de drets fonamentals, el Fiscal General de l’Estat es pronuncia en relació a la necessària ponderació del valor que pot concedir una font de prova, encara i haver estat obtinguda de manera il·lícita.

Per això, i seguint la STC 97/2019, de 16 de juliol, desglossa els paràmetres que els Fiscals han de tenir en consideració per a valorar una prova obtinguda per un particular il·lícitament. A tall d’exemple, s’haurà d’atendre el resultat de l’actuació i la seva incidència en el nucli del dret violentat o el risc de propiciar pràctiques que en el futur puguin comprometre l’efectivitat del dret fonamental en joc.

En aquest context, posa l’accent principalment en els paràmetres que hauran de contemplar-se per a valorar aquells enregistraments de converses quan aquestes continguin un reconeixement dels fets per part de la persona sospitosa.

En resum, mitjançant la Circular 2/2022 la Fiscalia General de l’Estat aclareix i estableix els criteris que han de regir la seva activitat extraprocessal investigadora, que, com s’ha analitzat, en alguns aspectes també té afectació en matèria de Compliance.

El text de la circular es pot consultar aquí.

 

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences