Resolució de 28 de juny de 2022, aprovada per la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes

Dilluns passat 26 de setembre de 2022, la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, va publicar l’informe remès de “fiscalització del grau d’implementació dels models de prevenció de delictes i de comportaments contraris a l’ètica en les societats mercantils estatals en l’exercici 2018”. En la sessió de 28 de juny de 2022 es va acordar assumir les conclusions presentades i instar el Govern d’Espanya a implantar un seguit de recomanacions a trenta societats mercantils estatals.

La fiscalització s’ha configurat, primordialment, com una tasca operativa i de compliment, amb la finalitat d’avaluar el funcionament de les societats fiscalitzades i el grau d’implementació dels seus respectius models de prevenció de delictes d’acord amb l’article 31 bis del Codi Penal. Així mateix, pretén comprovar que els canals de sol·licitud d’informació prevists en cada societat compleixen amb el que es preveu en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Respecte a l’àmbit temporal de la fiscalització, s’ha basat en el grau d’implementació dels models d’organització i gestió de delictes que tenia cada societat fiscalitzada al tancament de l’exercici 2018, sense perjudici de la possible extensió a altres períodes.

L’informe classifica el grau d’implementació dels models de prevenció de delictes o Prevenció de Riscos Penals (d’ara endavant, PRP) i sistemes d’ètica o integritat de cada societat cotitzada segons la fase en la qual es trobi: “incipient”, “en desenvolupament”, “implementat en fase inicial”, “evolucionat” i “experimentat”.

L’informe anota que, perquè es pugui considerar implementat un model de PRP, resulta necessari tenir adoptats els següents vuit (8) elements: (i) Codi Ètic i/o conducta, (ii) Manual o Pla de desenvolupament del model o sistema de PRP, (iii) Canal de denúncies i/o consultes davant comportaments contraris al Codi, (iv) Règim Sancionador, (v) Òrgan de Vigilància, (vi) Òrgan que tramiti i resolgui les denúncies, (vii) Difusió del sistema o model de PRP i (viii) Formació a tots els empleats sobre el contingut del PRP.

Finalment, les principals recomanacions són les següents:

 • Realitzar accions orientades al foment de la cultura ètica i de compliment en la implementació del sistema de PRP i d’ètica. Això és, dur a terme campanyes i sessions de sensibilització per als empleats de la societat.
 • Incorporar el sistema de PRP dins de la planificació estratègica de la societat, així com incloure els riscos penals i d’ètica i els seus respectius controls, dins dels processos de gestió i control de la societat.
 • Si fos possible, que l’Òrgan de Vigilància de la societat inclogui més d’un membre, amb la finalitat de reduir el risc d’error o frau. També és convenient assegurar que aquests tinguin la capacitat tècnica i jurídica adequada, a més de la deguda autonomia i independència en la seva actuació, tenint en compte requisits d’honorabilitat i exemplaritat.
 • Realitzar auditories internes i externes de caràcter periòdic i independent a l’Òrgan de Vigilància.
 • Informar sobre els canals de denúncies i/o queixes amb la deguda garantia de confidencialitat; elaborar un procediment escrit per a la tramitació i funcionament del canal, i publicar-lo en la pàgina web corporativa per a facilitar el seu accés a tercers.
 • Promoure la formació: una general inicial i una altra per mòduls específics, per a cada departament o àrea de la societat.
 • Incloure en els Plans de PRP un procediment àgil per a obtenir informació rellevant per a la revisió del sistema de PRP.
 • Elaborar un Codi d’Ètica, el qual haurà de contenir els possibles tipus de comportaments contraris a l’ètica que es puguin donar en l’activitat de la societat.
 • Conciliar el règim sancionador de la societat, regulat en el punt 5 de l’article 31 bis del Codi Penal, amb la normativa laboral aplicable.
 • Respecte al sistema d’ètica, incorporar mecanismes de renovació de conductes prohibides per part de l’Òrgan de Vigilància.
 • Elaborar Codis de conducta específics per a recollir les obligacions d’administradors, empleats i altres membres que actuïn en nom de la societat, així com de proveïdors i tercers.
 • Recollir per escrit el procediment intern de tramitació de la sol·licitud d’informació i publicar-lo en la pàgina web.

Per al desenvolupament de les esmentades recomanacions, han estat aplicades les Normes de Fiscalització del Tribunal de Comptes, aprovades pel Ple de 23 de desembre de 2013, així com la Directriu per a l’Auditoria de la Prevenció de la Corrupció de 2016 d’INTOSAI i la Directriu per a l’Auditoria d’Ètica de 2017 d’EUROSAI.

L’Informe conclou que l’àmplia majoria de societats cotitzades té implementat un model o sistema de PRP eficaç, pel fet de comptar amb controls actius per a mitigar o minimitzar els riscos penals, sent un d’aquests controls preventius l’existència d’un sistema d’ètica dins de la societat. A més, afirma que no s’han detectat incompliments d’especial rellevància respecte al que es preveu per als portals de transparència en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En definitiva, resulta evident la necessitat de foment d’una cultura ètica empresarial i de compliment tant en les institucions públiques com privades per a evitar la comissió de delictes corporatius i mitigar la responsabilitat penal de la persona jurídica.

El document íntegre es troba disponible aquí.

 

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences