Què és el canal ètic?

Els canals ètics, han adquirit una gran rellevància des de la recent i nova publicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d’ara endavant Llei 2/2023).

Si bé la Llei 2/2023 ha impulsat que totes les empreses espanyoles de més de cinquanta (50) empleats/des comptin amb un sistema d’informació de forma obligada, el canal ètic ja era una eina indispensable i clau per a qualsevol Sistema de Compliance, en tant és un requisit de l’article 31 bis 5.2 del Codi Penal espanyol per als “models d’organització i gestió”. Així mateix, també es tracta d’un element essencial de qualsevol norma tècnica en Compliance a nivell nacional i internacional. És més, existeix fins i tot la norma ISO 37002:2021 relativa a sistemes de gestió de canals de denúncies (whistleblowing management systems).

En aquest sentit, el canal ètic podria definir-se com el mitjà pel qual les organitzacions permeten canalitzar consultes o denúncies que guardin relació amb sospites de comportaments infractors o males praxis dins d’aquestes. Així mateix, el canal possibilita que l’organització sigui coneixedora, respectant l’anonimat, d’irregularitats, incompliments, infraccions, o, vulneracions de la legislació vigent o la normativa interna de l’organització (com el Codi Ètic i altres polítiques i protocols) per part dels empleats/des, o fins i tot per tercers que amb ella es relacionen.

Un dels objectius principals del canal ètic és l’enfortiment de la cultura de la informació i integritat en les organitzacions, com a mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l’interès públic i privat. D’aquesta manera, es mostra el compromís amb els empleats/des i parts interessades, generant confiança i demostrant que els assumptes i preocupacions que es comuniquin seran processats apropiadament.

El canal ètic pot tenir diferents formats, sempre complint amb els requisits establerts en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, per exemple:

  • Un programari creat i habilitat per a tal ús. És l’opció més popular.
  • Un formulari en la web.
  • Una adreça de correu postal.
  • Una línia de telèfon.

A més de les esmentades modalitats, la citada Llei 2/2023, de 20 de febrer, preveu diferents configuracions, com pot ser, la reunió presencial a sol·licitud del comunicant.

Més enllà de l’obligació legal, la implantació d’un canal ètic significa també un avantatge competitiu davant el públic intern o extern de l’organització, ja que, a grans trets, i entre altres:

  • Determina una imatge de transparència, en tant que es permet una comunicació lliure i confidencial, entre les baixes i altes esferes de l’organització, projectant-se la capacitat de la mateixa de fer front adequadament als conflictes que se suscitin.
  • Representa una mostra de compromís, posant en alci els valors ètics de l’organització i establint mecanismes efectius per a evitar possibles irregularitats.
  • Redueix els costos reputacions i econòmics, ja que detectar anticipadament els incompliments redueix considerablement el seu impacte.
  • Manté un creixement sòlid i equilibrat en l’organització.
  • Fomenta un clima laboral basat en el respecte i l’ètica.

En conclusió, el canal ètic és un element vital de prevenció en les organitzacions, ja que ningú coneix millor les irregularitats que es cometen en les mateixes que els qui estan dins, de manera que comptar amb un instrument que permeti comunicar aquests fets es presenta com un gran benefici per a qualsevol organització, que haurà d’esforçar-se a fomentar el seu ús i dur a terme un procediment de gestió adequat.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences