Compliance penal, què es? Compliance Keys #23

El terme Compliance pot ser definit com a compliment normatiu, o compliment d’allò que s’ha de complir. L’abast del compliment normatiu que una determinada entitat ha d’assegurar pot ser molt ampli, tant com la totalitat de normes i regulacions aplicables a la seva concreta activitat.

Ara bé, moltes vegades s’empra el terme Compliance penal per a fer referència a aquelles estructures de compliment que les entitats adopten per a evitar la comissió de delictes en el seu si, sota el terme “Sistemes de Compliance penal”. Això és, l’objectiu principal de Compliance es basa en la prevenció de delictes.

Els Sistemes de Compliance penal, també denominats “Programes o Models de Prevenció de Delictes o de Riscos Penals”, tenen el seu origen, principalment, en la reforma del Codi Penal produïda mitjançant la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny.

Aquesta reforma del Codi Penal va introduir, per primera vegada a Espanya, la responsabilitat penal de les persones jurídiques. De forma resumida, això implica que, en determinats casos, quan es comet un delicte en una determinada entitat, podrà respondre penalment tant la concreta persona física que duu a terme el delicte, com també l’entitat a la qual pertany o representa.

Atès que els Sistemes de Compliance penal tenen origen en aquesta reforma del Codi Penal, en general, estan dissenyats per a complir amb els requisits que l’article 31 bis del Codi Penal exigeix per a evitar la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Això és:

  1. Adoptar i executar de manera eficaç del Sistema de Compliance penal abans de la comissió del delicte;
  2. Designar un òrgan de Compliance;
  3. Identificar les activitats que poden suposar un risc delictiu;
  4. Adoptar protocols i procediments per a evitar tals riscos;
  5. Gestionar els recursos financers de manera adequada per a impedir tals riscos;
  6. Establir mecanismes per a informar de possibles riscos i incompliments;
  7. Sancionar adequadament l’incompliment del Sistema de Compliance penal;
  8. Revisar i tenir actualitzat el Sistema de Compliance

D’aquesta manera, els Sistemes de Compliance penal busquen regular les activitats socials de l’entitat per a assegurar el compliment normatiu i, per extensió, complir amb els requisits de l’article 31 bis del Codi Penal per a així eludir l’eventual responsabilitat penal per a la persona jurídica que podria ocasionar la comissió de determinats delictes en les seves activitats (per exemple, delictes d’estafa; publicitat enganyosa; frau fiscal; delictes contra els recursos naturals i el medi ambient; suborn; etcètera).

No obstant això, delimitar el Sistema de Compliance al compliment estrictament penal pot comportar un greu problema de prevenció, detecció i correcció dels incompliments i conductes indesitjades. En aquest sentit, un Sistema de Compliance penal comporta endarrerir notablement les línies de defensa de la persona jurídica, la qual cosa resulta en un marge de reacció i correcció molt més reduït.

En canvi, els Sistemes de Compliance transversals o de compliment normatiu general tenen un abast molt més ampli que els Sistemes de Compliance estrictament penal. L’objectiu d’aquests sistemes és gestionar el compliment normatiu per a prevenir tota classe d’incompliments que, per descomptat, inclouen també els incompliments de la normativa penal, la qual cosa permet una millor gestió dels riscos d’incompliment normatiu i anticipar, d’una forma més primerenca, la materialització de delictes en el si d’una entitat.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal

compliance@molins.eu

Update cookies preferences