La possible rellevància penal dels regals nadalencs

ComplianceKeys#8

El Nadal acostuma a ser sinònim d’alegria, descans i regals. En un context empresarial, els regals són sinònim d’una bona relació amb un client, proveïdor o un altre tercer, però també poden emmascarar un altre tipus d’intencions menys innocents.

Així doncs, el que a simple vista podria semblar un mer obsequi podria arribar a comportar greus conseqüències jurídic-penals, tant per a les persones físiques que ho lliuressin o rebessin, com per a les entitats de les quals aquestes formin part. 

En aquest context, s’analitzarà en el present Compliance Keys, d’una banda, la possible rellevància penal d’algunes pràctiques nadalenques des de la perspectiva dels delictes de corrupció, especialment en el sector privat; i, d’altra banda, es llistaran algunes conductes que en tot cas s’haurien d’evitar.

En primer lloc, per a discernir quan un regal nadalenc pot amagar una pràctica corruptiva ha de conèixer-se què es considera corrupció per part de la normativa i jurisprudència espanyola. 

El Codi Penal espanyol defineix (simplificadament) en el seu article 286 bis les següents conductes com a constitutives d’un delicte de corrupció en els negocis o entre particulars:

  • Corrupció passiva: la recepció, sol·licitud o acceptació d’un benefici o avantatge indegut (o de la seva promesa) com a contraprestació per a afavorir a un altre en una relació comercial.
  • Corrupció activa: la promesa, oferiment o concessió a un tercer d’un benefici o avantatge no justificat com a contraprestació per a afavorir-li a ell o a un tercer en una relació comercial.

No obstant això, evidentment, no tot regal és constitutiu d’un delicte de corrupció. En configurar-se el lliurament de regals com una pràctica empresarial generalment acceptada i practicada, només aquells que no es considerin socialment adequats (no tant des d’una perspectiva de gust, sinó d’adequació normativa) podran tenir rellevància penal.

En resum, si bé la línia entre el que es considera socialment adequat o no pot ser molt fina (i, en ocasions, inexistent), de l’estudi de la jurisprudència en la matèria es deriva que perquè un regal no es pugui considerar corruptor haurà de complir amb els següents requisits:

  • El regal haurà de tenir un valor mínim (el valor del regal s’ha de determinar en funció del sector i del seu possible receptor).
  • Malgrat que tingui un valor mínim, el regal en si importa, aquest no podrà ser inusual.
  • El regal no haurà de tenir la capacitat d’influir sobre la concreta persona que ho anés a rebre (per tant, el receptor i el moment en què el regal es lliurés importa).

D’altra banda, pel que fa a la corrupció en el sector públic, regulada en els articles 419 i següents del Codi Penal, els anteriors requisits han d’aplicar-se d’una forma més estricta que respecte al sector privat, havent d’analitzar-se amb deteniment cada regal que es volgués lliurar.

També, ha de tenir-se en compte que els anteriors requisits no només són aplicables als regals, sinó que són extensibles a altres atencions com podria ser la invitació a menjars i sopars.

Tenint en consideració les anteriors qüestions, haurien d’evitar-se, de manera exemplificativa, les següents pràctiques:

  • El lliurament o acceptació de regals d’elevat valor (com, per exemple, dispositius mòbils i altres elements electrònics, entre altres).
  • El lliurament o acceptació de regals luxosos o exòtics (com, per exemple, viatges, sopars opulents, invitacions a esdeveniments esportius, entre altres).
  • El lliurament o acceptació de regals en moments determinants de la relació amb el tercer (per exemple, en la fase de negociació d’un contracte, de l’atorgament d’una llicència, entre altres).
  • Amb caràcter general, i si això es pot evitar, el lliurament de regals a membres del sector públic.

En conclusió, en atenció a lo instaurada que es troba la pràctica d’entrega de regals en les presents dates, així com tenint en consideració la gravetat de les sancions associades als delictes de corrupció (podent incloure multes de fins al quíntuple del benefici obtingut) és convenient realitzar accions de sensibilització amb la finalitat d’evitar que, el que en principi hauria de ser una època festiva, pugui tenir conseqüències molt negatives per a totes les parts involucrades.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences