Pot transmetre’s responsabilitat penal a una societat per la compra d’una altra persona jurídica que ha comès un delicte?

ComplianceKeys#7

Tal com s’ha analitzat en uns altres Compliance Keys, les persones jurídiques poden ser penalment responsables per delictes que s’hagin comès en el marc de les seves activitats.

No obstant això, l’article 130.2 del Codi Penal estableix una excepció a aquesta qüestió que mereix un especial desenvolupament. Aquesta és, la transmissió de responsabilitat penal a una societat per l’adquisició en sentit ampli (absorció, fusió, entre altres modificacions estructurals) d’una altra persona jurídica que hagi comès amb anterioritat un fet delictiu. 

Ha de destacar-se que aquesta transmissió de responsabilitat no és automàtica. En atenció al que s’estableix en el Codi Penal i en les resolucions judicials en la matèria, les societats adquirents no respondran penalment pels fets delictius comesos per les societats que adquireixin quan:

  • La societat adquirent no controlés la societat adquirida en el moment de la comissió dels fets delictius. Conforme a aquesta afirmació:
    • Una societat A podria ser responsable de delictes comesos per una societat B quan tingués alguna classe de control sobre aquesta en el moment de la comissió dels fets delictius (per exemple, mitjançant la imposició de decisions estratègiques, compartint administradors o accionistes, etc.).
  • No s’extingeixi la personalitat jurídica de la societat adquirida durant el procés d’adquisició. Conforme a aquesta afirmació:
    • Una societat A podria respondre pels delictes comesos prèviament en una societat B quan en l’operació mitjançant la qual l’adquirís extingís la seva personalitat jurídica (per exemple, mitjançant una absorció).

No obstant això, cal apuntar que, encara que s’hagi extingit la personalitat jurídica de la societat adquirida, pot arribar a evitar-se la transmissió de responsabilitat penal en seu judicial.-

En aquest sentit, existeixen alguns precedents judicials en què s’ha evitat aquesta transmissió (per exemple, Interlocutòria 246/2019 de l’Audiència Nacional, de 30 d’abril, en cas de l’absorció del Banc Popular per part del Banc Santander), trobant-se encara viva la discussió sobre aquesta matèria.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences