Finalitzat el termini d’adaptació de l’ús de cookies

El termini per a implementar els canvis necessaris per a la utilització de cookies, segons els criteris previstos en la Guia sobre l’ús de cookies, ja ha finalitzat, després d’un període transitori de sis mesos.

El passat 11 de juliol de 2023 l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va publicar una nova versió de la seva Guia sobre l’ús de cookies, amb la finalitat d’adaptar la mateixa a les Directrius 03/2022 del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD) sobre patrons de disseny enganyosos.

Les Directrius 03/2022 van establir les recomanacions de bones pràctiques tant per als titulars de pàgines web, aplicacions informàtiques o plataformes com per als usuaris de les mateixes sobre com detectar i evitar aquests patrons enganyosos que infringeixen els requisits del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Segons s’indiquen en aquestes Directrius 03/2022 “els patrons de disseny enganyosos pretenen influir en el comportament dels usuaris i poden obstaculitzar la seva capacitat per a protegir eficaçment les seves dades personals i prendre decisions conscients. Les autoritats de protecció dades són els responsables de sancionar l’ús de patrons de disseny enganyosos si incompleixen els requisits del RGPD.

Per tal raó, l’AEPD va incorporar les recomanacions del CEDP en l’última versió de la seva Guia que, entre altres nous criteris, recull els següents:

  • Les accions d’acceptar o rebutjar cookies han de presentar-se en un lloc i format destacats, i totes dues accions han d’estar al mateix nivell, sense que sigui més complicat rebutjar-les que acceptar-les. En aquest sentit, ja no són vàlids els banners que només disposin de les opcions de “ACCEPTAR” i “CONFIGURAR COOKIES”, així mateix, el botó de “REBUTJAR TOTES LES COOKIES” ha d’estar clarament visible i accessible, i no ha d’estar ocult o dificultar-se el seu ús.
  • La política de cookies ha de ser clara i transparent sobre l’ús de cookies en la web, aplicacions informàtiques o plataformes. La informació que contingui ha de ser clara i concisa, utilitzant un llenguatge senzill i comprensible per als usuaris.
  • Respecte de les cookies de personalització, quan és el propi usuari qui decideix sobre l’ús d’aquestes cookies no és necessari obtenir el consentiment, sempre que aquestes dades no s’utilitzin per a altres finalitats (per exemple, quan l’usuari selecciona l’idioma del lloc web en clicar en l’opció corresponent).

En cas de voler utilitzar aquestes cookies per a altres finalitats com personalitzar continguts publicitaris, o elaborar perfils d’usuari, s’ha de requerir el consentiment.

Aquests nous criteris suposen un avanç més en l’àmbit de la protecció de dades personals i la privacitat, assegurant una major transparència en les obligacions que han de complir els titulars de les pàgines web, aplicacions informàtiques o plataformes que empren l’ús de cookiesPer tant, la finalització del termini donat per l’AEPD per a l’adaptació a aquests criteris deixa oberta la porta, a partir d’ara, a l’aplicació de sancions i multes econòmiques en cas d’incompliment.

Autora: Melanie Díaz
Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences