La nova Foreign Prevention Act

El passat mes de desembre fou aprovada pel Congrés dels Estats Units la nova “Foreign Extortion Prevention Act” (Llei de Prevenció de Conductes d’Extorsió a l’Estranger; d’ara endavant, FEPA).

Complementant a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Llei de Pràctiques de Corrupció a l’Estranger, d’ara endavant, FCPA), la FEPA estableix, per primer cop, la responsabilitat penal dels funcionaris estrangers que sol·licitin suborns de persones o entitats a les quals sigui aplicable la FCPA.

De la mateixa forma que succeeix en relació amb la FCPA, la FEPA no limita el seu abast al territori dels Estats Units. La FEPA estén els seus efectes a la sol·licitud o acceptació de suborns per part de funcionaris estrangers quan tinguessin un nexe amb els Estats Units.

La present normativa haurà de prendre’s en consideració en el disseny, implementació i revisió de Sistemes de Compliance d’entitats del sector públic (o que guardin alguna relació amb el mateix) que es relacionin amb entitats Estatunidenques, desenvolupin activitats que puguin ser d’interès nacional per als Estats Units, entre altres qüestions.

Pot accedir-se al contingut íntegre de la Llei de Prevenció de Conductes d’Extorsió a l’Estranger a través del següent enllaç: https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2347/text

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences