Actualitat en matèria de Compliance: la publicació de la UNE 19603 sobre Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència

Recentment, l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) ha publicat l’estàndard UNE 19603, Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència (d’ara endavant, UNE 19603).

Mitjançant aquest estàndard es proporcionen les directrius necessàries per establirdesenvolupar, implementar, avaluar, mantenir i millorar de forma contínua un Sistema de gestió de Compliance en aquesta matèria (o la seva inclusió en un Sistema de gestió de Compliance amb una perspectiva més àmplia) , establint, així mateix, els requisits que aquests sistemes hauran de complir als efectes de ser certificats per una autoritat independent.

Aquest estàndard, com qualsevol norma tècnica emesa per la UNE, estableix qüestions en matèria de la determinació i documentació del context de l’organitzaciólideratge, rols i responsabilitatsplanificació d’accions i objectiusrecursos que s’han de destinar, processos de diligència degudaformació i altres generalitats; directrius en matèria d’operacióseguiment, mesurament i auditoria; i, finalment, entre altres, accions a emprendre per a la millora contínua i reactiva del Sistema de gestió de Compliance en matèria de lliure competència.

Així doncs, els diferents blocs de conductes anticompetitives que es poden observar en una organització, els quals busquen ser previnguts mitjançant els diferents elements que configurarien un Sistema de gestió de Compliance que inclogui qüestions en matèria de lliure competència són les següents:

  • Conductes col·lusòries.
  • Abús de posició dominant.
  • Falsejament de la competència per actes deslleials.
  • Concentracions econòmiques d’organitzacions no comunicades o autoritzades.
  • Ajuts públics o d’Estat que sobrepassin els límits normatius i/o puguin restringir la lliure competència.

Cal destacar que la participació en les anteriors conductes està subjecta a importants sancions de diferent naturalesa:

  • Sancions econòmiques de caràcter administratiu que poden assolir xifres multimilionàries -destacant, entre molts altres, supòsits com el del càrtel d’automoció, sancionat amb 171 milions d’euros de multa l’any 2015-;
  • La prohibició de contractar amb el sector públic.
  • Condemnes penals en supòsits especialment greus (això, a través dels delictes d’alteració de preus i manipulació de mercats, regulats a l’article 284 del Codi Penal, entre d’altres).

Per tot això, l’estàndard UNE 19601 es configura com una eina útil per a la gestió dels riscos en matèria de competència a què es poden trobar exposades tot tipus d’entitats, però, especialment, aquelles que, per motiu de la seva mida o del sector en què participen, entre altres supòsits, tinguin una capacitat més gran d’incidir en la lliure competència.

Finalment, cal destacar que entre els serveis oferts pel Departament de Compliance de Molins Defensa Penal s’inclou el disseny, desenvolupament i implementació de Sistemes de Compliance en matèria de Dret de competència, ja siguin aquests sistemes independents o integrats en un sistema de compliment normatiu de més abast.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences