Externalització del canal de denúncies (Whistleblowing System)

Avui dia no hi ha dubte que els canals de denúncia/ètics són, actualment, un element essencial de tot sistema de gestió de Compliance.

Ara bé, i per sorprenent que sembli, la regulació d’aquests canals era pràcticament inexistent fins a l’entrada en vigor de la Directiva whistleblowing (Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió). La Directiva va concedir un termini de dos anys per a la seva transposició a l’ordenament jurídic intern, que expira aquest mateix 2021.

En aquest escenari, i en el marc d’un Congrés de Compliance celebrat la setmana passada de manera telemàtica, l’Excm. Sr. D. Juan Carlos Campo, Ministre de Justícia, va manifestar que és tasca prioritària del Govern la transposició de la Directiva whistleblowing.

Cal recordar que la Directiva whistleblowing imposa l’obligació d’implantar un canal de denúncies (art. 8) tant per a empreses del sector públic com del sector privat. En aquest últim cas, s’imposa l’obligació sempre que aquestes entitats tinguin més de 50 treballadors o la seva activitat estigui relacionada amb la prestació de serveis i venda de productes relacionats amb els mercats financers; la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. No obstant això, la Directiva whistleblowing també contempla que els Estats membres puguin exigir a les entitats del sector privat amb menys de 50 treballadors l’adopció de canals de denúncia interns.

A l’espera de la transposició d’aquesta Directiva whistleblowing, cal destacar que totes les empreses espanyoles que compten amb un bon sistema de Compliance –i fins i tot moltes que manquen del mateix- ja disposen de canals de denúncia/ètics interns. Per tant, una vegada transposada la Directiva, serà necessari ajustar els seus protocols interns a la nova regulació.

Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal assessorem els nostres clients en el disseny i implantació de canals de denúncia o ètics, així com en l’elaboració de protocols, polítiques i reglaments que els regulin d’acord amb el Codi Penal; la UNE 19601:2017 de Sistemes de gestió de Compliance penal; Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals;  altra legislació amb incidència en matèria de denúncies i recerques internes (com la laboral), i fins i tot conforme a la Directiva whistleblowing (i, pròximament, conforme a l’esperada legislació espanyola). A més, també gestionem externament canals de denúncia de les organitzacions que així ho desitgin.

Perquè, es pot externalitzar la gestió del canal de denúncies?

La resposta és que sí. De fet, la pròpia Directiva whistleblowing admet la possibilitat que la gestió del sistema de denúncies es delegui en assessors externs. En tot cas cal recordar que, amb anterioritat a la Directiva, la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat (Circular 1/2016, de 22 de gener, sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques conforme a la reforma del Codi Penal efectuada per Llei orgànica 1/2015) ja estableix la possibilitat d’externalitzar uns certs serveis de Compliance, posant com a exemple la formació a directius i empleats i, precisament, la gestió dels canals de denúncies, sempre que l’oficial de compliment sigui un òrgan de la persona jurídica.

Arribats a aquest punt tenim clar que, si bé l’òrgan de compliment i, en el seu cas el compliance officer o encarregat de compliment, ha de formar part de l’organització, en la mesura que el Codi Penal (art. 31 bis) estableix que haurà de designar-se a «un òrgan de la persona jurídica», això no és obstacle perquè un tercer expert i extern a l’organització empresarial pugui donar suport o assessorament continuat a aquest.

Com s’ha apuntat, des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal oferim, entre altres, els següents serveis personalitzats a cada organització en relació als canals de denúncia / ètics:

  • Disseny del sistema més adequat per a l’organització.
  • Assessorament per a la implantació tècnica del sistema per part de l’organització (correu electrònic; bàner en la web/intranet; etcètera).
  • Implantació d’un programari per a la gestió i custòdia de les denúncies rebudes.
  • Disseny de Circulars per a la comunicació del canal de denúncies i de drets i deures als empleats de l’organització.
  • Disseny d’una comunicació a tercers en relació al canal de denúncies de l’organització.
  • Disseny i/o formació presencial/telemàtica en matèria de drets i deures dels empleats respecte del canal de denúncies.
  • Recepció i gestió del canal de denúncies de l’organització (correu electrònic; programari; etcètera).
  • Assessorament en matèria de canal de denúncies (com procedir davant una denúncia versemblant) i investigacions internes.

A més de ser experts en Compliance penal, el Departament compta amb una xarxa de col·laboradors especialitzats en altres matèries a fi d’oferir al client un servei integral respecte al canal de denúncies i investigacions internes. Per exemple; implantació de sistemes/softwares tècnics; adequació en matèria de protecció de dades; assessorament laboral en cas de sanció disciplinària; etcètera.

 

Anna Núñez Miróanunez@molins.eu

Advocada Directora del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal

 

 

 

Update cookies preferences