Aprovat el Projecte de Llei Orgànica de protecció de dades personals en investigacions penals

Dimarts passat, dia 9 de febrer, el Consell de Ministres va aprovar el Projecte de Llei Orgànica que regula la protecció d’aquelles dades personals utilitzades en les accions de prevenció, detecció, recerca i/o enjudiciament d’infraccions de caràcter penal, així com, també, en la protecció i prevenció davant les amenaces contra la seguretat pública. El citat projecte de Llei Orgànica s’ha remès a les Corts Generals, sol·licitant la seva tramitació pel procediment d’urgència.

L’executiu va examinar l’avantprojecte en primera volta en data 10 de març de 2020 i va acordar al seva tramitació administrativa urgent, fet que ha permès tenir els informes necessaris dels diferents Ministeris (Justícia, Hisenda, Defensa, entre altres) i, en igual forma, la participació d’institucions, òrgans i ens com el Consell General del Poder Judicial, el Consell Fiscal, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i l’Autoritat Catalana de protecció de dades, entre altres.

Segons declaracions de la portaveu del Govern, la Sra. Montero, els seixanta-un articles que formen el Projecte de Llei – i mitjançant el qual es transposa la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 – es van aprovar amb un doble propòsit: (i) afavorir la inevitable cooperació policial i judicial a nivell europeu i internacional i; (ii) la protecció i defensa dels drets dels ciutadans, especialment del dret a la intimitat (art. 28.4 de la Constitució).

Amb l’objectiu de crear un marc normatiu regulador en l’àmbit nacional en relació al tractament de dades personals per part de les autoritats competents en la prevenció, detecció, recerca i/o enjudiciament de delictes, convé destacar que el Projecte de Llei Orgànica estableix un règim sancionador per aquells que incompleixin els seus preceptes – fixant diferents graus de gravetat –, oscil·lant, les multes, entre 6.000 i 24.000 euros en funció del grau.

 

Clara Camps Rocabertccamps@molins.eu

Departament de Compliance

Update cookies preferences