Nova convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de Compliance

El dia 18 de setembre de 2023, fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (d’ara endavant, DOGC), la Resolució de 14 de setembre de 2023, en virtut de la qual, l’Autoritat Catalana de la Competència (d’ara endavant, ACCO) obre una convocatòria pública per a concedir subvencions destinades a finançar programes de Compliance destinats a prevenir irregularitats en matèria de lliure competència en el mercat.

Les subvencions que contempla aquesta convocatòria són regides per la Resolució de 28 d’abril de 2022, publicada al DOGC. El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 19 de setembre i finalitza el dia 18 d’octubre de 2023.

A continuació, s’ofereix un breu resum de les qüestions més rellevants respecte la present convocatòria:

  • L’objecte de la present subvenció és l’adopció i implementació de programes o subprogrames de Compliance en matèria de defensa de la lliure competència.
  • La possible subvenció pot aconseguir fins a un 70% del pressupost per a l’adopció d’aquests programes, amb un límit de 10.000 €.
  • L’ACCO disposa d’un pressupost de 200.000 € per a atorgar les presents subvencions.
  • La distribució de les presents subvencions es durà a terme mitjançant un procediment de concurrència competitiva, semblant a una licitació (en aquest sentit, la proposta que es presenti a l’ACCO serà crucial).

L’ACCO celebra la favorable recepció de la primera convocatòria de subvencions per programes de Compliance relacionats amb la competència, essent aquesta pionera a nivell nacional. Aquests programes de Compliance són considerats instruments de gran valor que permeten a les empreses prevenir, detectar i respondre de manera ràpida a conductes prohibides per la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

Finalment, ha de destacar-se que, entre els serveis oferts pel Departament de Compliance de Molins Defensa Penal s’inclou el disseny, desenvolupament i implementació de Sistemes de Compliance en matèria de Dret de competència, ja siguin aquests sistemes independents o integrats en un sistema de compliment normatiu de major abast.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal

compliance@molins.eu

Update cookies preferences