Més del 80% de les empreses catalanes no compleixen amb la Llei 2/2023

El passat dimecres dia 13 de març es complia un (1) any des que l’Oficina Antifrau de Catalunya (d’ara endavant, Oficina Antifrau o OAC) assumia les competències per a la protecció de les persones alertadores conforme a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d’ara endavant, Llei 2/2023 o la Llei), convertint-se així en l’Autoritat Independent autonòmica pionera a nivell estatal.

Com a Autoritat Independent, l’OAC va assumir, entre d’altres, les funcions de gestionar el canal extern de denúncies, adoptar mesures de protecció de les persones alertadores, ser el Registre dels responsables dels canals interns d’informació i exercir la potestat sancionadora.

Amb motiu del seu primer aniversari, l’OAC ha compartit un resum de les dades en relació a les seves funcions, que es detallen a continuació:

  • Des que se li van atorgar aquestes competències, l’OAC ha rebut 420 denúncies, remetent 153 d’elles a entitats competents. A més, és destacable que, durant els dos (2) primers mesos de 2024, es van rebre 202 denúncies, representant un augment del 60% en comparació amb el mateix període de 2023, en què es van rebre 126.
  • L’OAC també ha experimentat un augment considerable en les peticions de protecció de persones alertadores, amb un total de 35 sol·licituds rebudes des de març de 2023: 29 peticions durant l’any 2023 i 6 més fins a febrer de 2024. Aquestes mesures de protecció s’han sol·licitat principalment per persones amb vincles directes amb els fets denunciats.
  • D’altra banda, en relació amb les competències de l’OAC pel que fa al Registre de responsables del Sistema Intern d’Informació (d’ara endavant, SII), s’han rebut només un total de 1.514 inscripcions fins a desembre de 2023, tant d’ens públics com privats. Això contrasta amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que informen que, a 1 de gener de 2023, el nombre d’empreses amb més de 50 treballadors i, per tant, subjectes a la Llei 2/2023, assolien la xifra total de 8.337.

És important recordar que l’article 8.3 de la Llei 2/2023 estableix l’obligació de notificar a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, en aquest cas, a l’OAC, el nomenament del responsable del Sistema Intern d’Informació (d’ara endavant, SII) en el termini dels deu (10) dies hàbils següents. Per consegüent, partint de la base que les empreses amb més de 50 treballadors són subjectes obligats per la Llei 2/2023, les dades suggereixen que aproximadament un 82% de les empreses catalanes no compleixen amb aquesta obligació.

En resum, la publicació de les dades per part de l’Oficina Antifrau revela la tendència de les entitats subjectes a la Llei 2/2023 a l’oblit de l’obligació de comunicar el nomenament del responsable del seu SII a l’Autoritat Independent o de complir amb les exigències de comptar amb el SII de conformitat amb la Llei 2/2023. Tot i que és cert que l’atenció sol centrar-se en l’obligació principal establerta per la Llei, que correspon amb la implementació dels sistemes interns d’informació, no es pot ignorar el conjunt de responsabilitats addicionals imposades per aquesta normativa. En aquest sentit, amb la finalitat de facilitar la implementació del Registre de responsables del SII, l’Oficina Antifrau ha posat en marxa un servei de consultes que ha atès més de 300 sol·licituds, i es proporciona informació addicional a través del seu lloc web, incloent preguntes freqüents per aclarir dubtes fonamentals.

Finalment, cal destacar que des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal s’ofereix l’assessorament integral en el disseny i gestió externa del SII, en concordança amb totes les obligacions aplicables; així com la intervenció en el desenvolupament d’aquest, amb la finalitat d’assegurar la correcta resolució i investigació de les possibles situacions que poguessin tenir lloc des del Departament d’Investigacions Internes.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences