Ampliació dels delictes pels quals pot respondre la persona jurídica i la seva afectació als sistemes de compliance

En data de 7 de setembre de 2022 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la nova Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual amb l’objectiu d’adoptar mesures efectives, global i coordinades entre les diferents administracions públiques per a garantir una protecció integral front qualsevol forma de violència sexual.

En concret, s’estableixen diferents accions de prevenció i sensibilització i, entre elles, es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Així, la nova Llei orgànica 10/2022 i, conseqüentment, la reforma al Codi Penal, entrarà en vigor als trenta (30) dies de la seva publicació en el BOE.

Les modificacions del Codi Penal en relació a la responsabilitat penal de la persona jurídica i amb implicació en matèria de Compliance són les següents:

 

  1. Modificació de l’article 173.1, introduint la responsabilitat penal per a la persona jurídica:

“1. El que infligís a una altra persona un tracte degradant, menyscabant greument la seva integritat moral, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys.

Amb la mateixa pena seran castigats els que, en l’àmbit de qualsevol relació laboral o funcionarial i prevalent-se de la seva relació de superioritat, realitzin contra un altre de manera reiterada actes hostils o humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, suposin greu assetjament contra la víctima.

S’imposarà també la mateixa pena al qual de manera reiterada dugui a terme actes hostils o humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, tinguin per objecte impedir el legítim gaudi de l’habitatge.

Quan d’acord amb el que s’estableix en l’article 31 bis, una persona jurídica sigui responsable dels delictes compresos en els tres paràgrafs anteriors, se li imposarà la pena de multa de sis mesos a dos anys. Ateses les regles establertes en l’article 66 bis, els Jutges i Tribunals podran tanmateix imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l’apartat 7 de l’article 33.”

 

  1. Modificació de l’article 184.5, introduint la responsabilitat penal per a la persona jurídica:

“1. El que sol·licités favors de naturalesa sexual, per a si o per a un tercer, en l’àmbit d’una relació laboral, docent, de prestació de serveis o anàloga, continuada o habitual, i amb tal comportament provoqués a la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant, serà castigat, com a autor d’assetjament sexual, amb la pena de presó de sis a dotze mesos o multa de deu a quinze mesos i inhabilitació especial per a l’exercici de la professió, ofici o activitat de dotze a quinze mesos.

2. Si el culpable d’assetjament sexual hagués comès el fet prevalent-se d’una situació de superioritat laboral, docent o jeràrquica, o sobre persona subjecta al seu guarda o custòdia, o amb l’anunci exprés o tàcit de causar a la víctima un mal relacionat amb les legítimes expectatives que aquella pugui tenir en l’àmbit de la indicada relació, la pena serà de presó d’un a dos anys i inhabilitació especial per a l’exercici de la professió, ofici o activitat de divuit a vint-i-quatre mesos.

3. Així mateix, si el culpable d’assetjament sexual l’hagués comès en centres de protecció o reforma de menors, centre d’internament de persones estrangeres, o qualsevol altre centre de detenció, custòdia o acolliment, fins i tot d’estada temporal, la pena serà de presó d’un a dos anys i inhabilitació especial per a l’exercici de la professió, ofici o activitat de divuit a vint-i-quatre mesos, sense perjudici del que s’estableix en l’article 443.2.

4. Quan la víctima es trobi en una situació d’especial vulnerabilitat per raó de la seva edat, malaltia o discapacitat, la pena s’imposarà en la seva meitat superior.

5. Quan d’acord amb el que s’estableix en l’article 31 bis, una persona jurídica sigui responsable d’aquest delicte, se li imposarà la pena de multa de sis mesos a dos anys. Ateses les regles establertes en l’article 66 bis, els jutges i tribunals podran tanmateix imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l’apartat 7 de l’article 33.”

 

Les modificacions anteriors suposen una ampliació del catàleg de delictes numerus clausus establerts en el Codi Penal que poden comportar responsabilitat penal per a la persona jurídica i té una afectació directa en matèria de Compliance.

 

  1. Modificació de l’article 189 ter, sobre els delictes relatius a la prostitució i a l’explotació sexual i corrupció de menors, introduint la pena de dissolució com a sanció imperativa.

 

  1. Modificació de l’article 197, relatiu als delictes de descobriment i revelació de secrets. Concretament, s’afegeix la següent conducta típica: «S’imposarà la pena de multa d’un a tres mesos a qui havent rebut les imatges o enregistraments audiovisuals a les quals es refereix el paràgraf anterior les difongui, reveli o cedeixi a tercers sense el consentiment de la persona afectada».

 

Amb tot, la reforma del Codi Penal introduïda per la Llei orgànica 10/2022 afecta directament als Sistemes de Compliance de les entitats espanyoles, que hauran d’adequar-los per a assegurar el compliment d’aquestes noves disposicions.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences