Responsabilitat penal de les persones jurídiques a Àfrica

#Compliancekeys14

En el #ComplianceKeys14 d’aquesta setmana, el penúltim article respecte la present matèria, s’analitzarà breument la regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i l’estat dels Sistemes de Compliance com a mecanisme d’exempció de responsabilitat penal en diferents països d’Àfrica.

De l’estudi realitzat, ha pogut observar-se que la qüestió relativa a la responsabilitat penal de la persona jurídica no ha tingut, de moment, un gran recorregut, en les diferents jurisdiccions analitzades. Si bé, la majoria dels països objecte d’estudi (Kenya, Marroc, Nigèria i Sud-àfrica) han permès l’atribució de responsabilitat penal a la persona jurídica; aquestes nacions no compten, amb caràcter general, amb un sistema desenvolupat que permeti preveure quins criteris es tindran en compte per a determinar aquesta atribució.

Referent a això destaca el supòsit de Kenya, Estat en el qual, malgrat que la seva legislació penal no preveu expressament la possibilitat d’atribuir responsabilitat penal a les persones jurídiques, això no ha resultat un obstacle per a motivar la responsabilitat penal d’aquests ens en considerar-los la jurisprudència com a equivalents, als presents efectes, a les seves contraparts de carn i os.

D’altra banda, tampoc s’ha regulat, amb caràcter general, l’efecte eximent (ni atenuant) dels Sistemes de Compliance en les jurisdiccions analitzades. No obstant, això no significa que les companyies que operin en aquests Estats no hagin d’autoregular-se, sinó més aviat el contrari. L’adopció de Sistemes de Compliance eficaços permetrà prevenir la comissió de conductes delictives en el si de les persones jurídiques que operin en aquests països, avançant les barreres de defensa corporativa i evitant la inseguretat jurídica que suposa la falta de regulació respecte la present matèria.

Finalment, destaca positivament la regulació sud-africana en la matèria, la qual estableix succintament que les persones jurídiques podran respondre per accions o omissions dels seus directius o empleats quan s’observin determinades circumstàncies (que les accions o omissions s’haguessin observat en l’exercici del càrrec, en interès de la persona jurídica, entre altres). Podent tenir en compte, si bé no de manera automàtica, l’adopció de Sistemes de Compliance a efectes d’atorgar un possible eximent o atenuant.

A continuació, s’adjunta una taula amb un resum de l’estat de la qüestió en els diferents països analitzats:

País Naturalesa de la responsabilitat Llistat tancat o obert de delictes / infraccions Possibilitat legal d’exempció per disposar de Compliance
Egipte Administrativa Llistat tancat (sancions regulades en normativa administrativa específica) No regulada
Kenya Penal (no regulada de manera diferent de la responsabilitat penal de les persones físiques) Llistat obert No regulada
Marroc Penal Llistat obert (si bé s’estableixen previsions específiques respecte els delictes de terrorisme, corrupció de menors i discriminació) No regulada
Nigèria Penal Llistat tancat No regulada
Sud-àfrica Penal Llistat obert Possibilitat d’exempció o atenuació de responsabilitat penal per la implementació de Sistemes de Compliance, si bé aquesta no és automàtica.

 

Molins Compliance.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences