Quines conseqüències té per a una empresa que es cometi un delicte en el seu si?

ComplianceKeys#5

Havent analitzat en altres Compliance Keys les entitats que poden respondre penalment a Espanya (ComplianceKeys#2), els delictes susceptibles de generar responsabilitat penal a les persones jurídiques a Espanya (ComplianceKeys#3) i, finalment, els requisits per a l’atribució d’aquesta responsabilitat a les persones jurídiques (ComplianceKeys#4); s’estudiaran a continuació les concretes conseqüències que poden generar-se per a les persones jurídiques per la comissió d’una conducta delictiva en el seu si.

En primer lloc, evidentment, la condemna d’una persona jurídica per la comissió d’un delicte porta associada la imposició de penes. Aquestes penes difereixen necessàriament de les que són atribuïbles a les seves contraparts de carn i os, les persones físiques.

Així, l’article 33.7 del Codi Penal recull les possibles penes a imposar a les persones jurídiques:

 • Multa per quota diària d’entre trenta (30) i cinc mil (5.000) euros per un període de fins a cinc (5) anys o proporcional, això és, entre el doble i més del sèxtuple del benefici obtingut o el perjudici causat.
 • Dissolució de la persona jurídica (pena definitiva). 
 • Suspensió de les seves activitats fins a cinc (5) anys.
 • Clausura dels seus locals i establiments fins a cinc (5) anys.
 • Prohibició de realitzar en el futur unes certes activitats de manera definitiva o fins a quinze (15) anys.
 • Inhabilitació per a obtenir subvencions i ajudes públiques, per a contractar amb el sector públic i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social fins a quinze (15) anys.
 • Intervenció judicial fins a cinc (5) anys.

No obstant això, la comissió de conductes delictives porta també associada altres conseqüències negatives per a la persona jurídica diferents de les penes establertes en el propi article 33.7 del Codi Penal:

 • La prohibició de contractar amb el sector públic: conforme l’article 71.1 de la Llei de Contractes del Sector públic, en el cas que els delictes comesos sigui algun dels següents: 
  • Delictes de terrorisme, constitució o integració d’una organització o grup criminal, associació il·lícita;
  • Finançament il·legal dels partits polítics;
  • Tràfic d’éssers humans;
  • Corrupció en els negocis;
  • Tràfic d’influències;
  • Suborn;
  • Fraus;
  • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social;
  • Delictes contra els drets dels treballadors;
  • Malversació;
  • Blanqueig de capitals;
  • Delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient.
 • Imposició de conseqüències accessòries: segons determinats sectors jurisprudencials, la imposició de conseqüències accessòries a la pena de l’article 129 del Codi Penal, com s’explicarà en el següent Compliance Keys.
 • Responsabilitat civil derivada de delicte i altres costos associats: de la comissió de conductes delictives, a més de les concretes penes de multa que es poguessin imposar, poden originar-se uns altres constis econòmics com podria ser la responsabilitat civil derivada de delicte (això és, la reparació obligada dels danys generats amb la conducta delictiva), despeses associades als litigis, etc.
 • Impacte reputacional i de negoci: la comissió de conductes delictives també té conseqüències negatives respecte el desenvolupament de l’objecte social o l’activitat de la persona jurídica en el si de la qual s’ha comès. 

Aquests impactes no són qualsevol cosa, podent arribar a suposar danys amb un cost econòmic l’abast del qual sigui indeterminable i incontrolable, càrregues econòmiques a llarg termini i, en definitiva, comportin que la persona jurídica sigui incapaç o menys capaç de produir o comercialitzar el seu nucli de negoci (eliminació de la demanda o eliminació de la capacitat de proveir els productes i serveis).

En definitiva, ha pogut observar-se en la present Compliance Key la gravetat de les conseqüències associades a la comissió de conductes delictives i la necessitat de prevenir-les i mitigar-les, sent els Sistemes de Compliance les eines per a això.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences