Persones jurídiques que poden ser penalment responsables a Espanya.

ComplianceKeys#2

1.Quines persones jurídiques poden ser penalment responsables a Espanya?

A l’hora de definir quins ens col·lectius són susceptibles de respondre penalment, el Codi Penal, en el seu article 31 bis, parla de “persones jurídiques”. Aquest terme resulta bastant genèric i generalista, per la qual cosa ha d’entendre’s que engloba a tot ens col·lectiu que disposi, efectivament, de personalitat jurídica pròpia.

En conseqüència, en col·lectius com les societats de capital, les fundacions,
les associacions i les societats civils podran resultar penalment responsables
quan es compleixin els requisits previstos en el propi article 31 bis del Codi
Penal.

Per tant, ens col·lectius sense personalitat jurídica quedarien fora. Per exemple:

  • Els grups d’empreses;
  • Les comunitats de béns;
  • Els grups d’empreses;
  • Les societats de capital en procés de constitució o;
  • Les societats civils sense personalitat jurídica.

Ara bé, en aquest escenari, l’article 129 del Codi Penal preveu la possibilitat d’aplicar
un conjunt de conseqüències accessòries a la pena a aquestes entitats sense
personalitat jurídica. Concretament, estipula que “En cas de delictes comesos en el
si, amb la col·laboració, a través o per mitjà d’empreses, organitzacions, grups
o qualsevol altra classe d’entitats o agrupacions de persones que, per mancar de
personalitat jurídica, no estiguin compreses en l’article 31 bis, el jutge o tribunal
podrà imposar motivadament a aquestes empreses, organitzacions, grups, entitats
o agrupacions una o diverses conseqüències accessòries a la pena que correspongui a l’autor
del delicte, amb el contingut previst en les lletres c) a g) de l’apartat 7 de l’article
33. Podrà també acordar la prohibició definitiva de dur a terme qualsevol
activitat, encara que sigui lícita”.

Sense perjudici de l’anterior, l’article 31 quinquies del Codi Penal exclou la
possibilitat d’exigir responsabilitat penal a les entitats públiques. En particular,
estableix que “Les disposicions relatives a la responsabilitat penal de les persones
jurídiques no seran aplicables a l’Estat, a les Administracions públiques territorials i
institucionals, als Organismes Reguladors, les Agències i Entitats públiques
Empresarials, a les organitzacions internacionals de dret públic, ni a aquelles
altres que exerceixin potestats públiques de sobirania o administratives”.

No obstant això, en l’apartat 2n del mateix article es preveu una excepció. I és que
les societats mercantils públiques que executin polítiques públiques o prestin serveis
d’interès econòmic general sí que podran ser penalment responsables. Seria el cas,
per exemple, d’una societat mercantil municipal creada per un ajuntament per al desenvolupament
d’uns certs serveis públics. Ara bé, únicament podran rebre les
penes de multa o d’intervenció judicial, tret que s’apreciï una instrumentalització
d’aquests ens col·lectius per a eludir l’eventual responsabilitat penal.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences