Espanya continua la seva lluita contra la corrupció: Una anàlisi detallada dels avanços judicials el 2023

L’any 2023 es presenta com un període crucial en la constant batalla d’Espanya contra la corrupció. Els tribunals del país han desplegat una encomiable activitat en la investigació i el processament de casos vinculats a pràctiques il·legals en els àmbits públic i polític. En aquest context, un informe publicat pel Consell General del Poder Judicial ha llançat llum sobre els progressos significatius assolits en aquesta àrea fonamental de la justícia espanyola, proporcionant una visió exhaustiva dels esdeveniments i tendències que van definir el panorama judicial durant l’any.

Dades clau del informe:

  • Procediments judicials: Es van dur a terme un total de 32 procediments judicials per corrupció al llarg de l’any 2023 a tot Espanya.
  • Persones implicades: En aquests procediments van estar involucrades un total de 256 persones físiques i jurídiques, de les quals finalment, 14 persones jurídiques van ser processades.
  • Delictes investigats: Els procediments van abordar una varietat de delictes relacionats amb la corrupció, incloent prevaricació, suborn, malversació de fons públics, tràfic d’influències i frau.
  • Sentències emeses: Al llarg de l’any 2023, es van dictar un total de 56 sentències en casos de corrupció. D’aquestes, el 67,9% van ser total o parcialment condemnatòries. Durant l’últim trimestre de l’any, es van dictar interlocutòries de processament o de judici oral contra 34 persones físiques i jurídiques.
  • Comunitats Autònomes rellevants: Es destaca la rellevància de determinades comunitats autònomes, com Andalusia, la Comunitat Valenciana i Madrid, on es va concentrar un nombre significatiu de casos i procediments judicials relacionats amb la corrupció.

Així, les dades recopilades en l’informe revelen que, al llarg de l’any passat, es van dur a terme un total de 32 procediments judicials per corrupció a tot el territori nacional, en els quals es va dictar interlocutòria d’obertura de judici oral o de processament contra 185 persones físiques i 71 persones jurídiques, això és, un total de 256 persones físiques i jurídiques, que van ser objecte d’investigació i enjudiciament per presumptes delictes de corrupció. Convé aclarir que els procediments judicials que figuren en el repositori tenen com a subjectes actius a funcionaris públics, governants i polítics en exercici dels seus càrrecs, i un dels elements clau és l’ús de diners públics, abastant tant la corrupció administrativa com la política.

Així mateix, convé assenyalar que l’informe fa referència a una àmplia gamma de delictes i transgressions que afecten principalment l’àmbit públic i polític. Entre els delictes més destacats s’inclouen:

  • Prevaricació urbanística (arts. 320 i 322 del Codi Penal – en endavant, CP) i prevaricació de funcionaris públics (arts. 404, 405 i 408 CP).
  • Suborn (arts. 419, 420, 421 i 422 CP).
  • Malversació (arts. 432, 433, 434 i 435 CP).
  • Tràfic d’influències (arts. 428, 429 i 430 CP).
  • Fraus i exaccions il·legals (arts. 436, 437 i 438 CP).

Per la seva part, la culminació d’aquests processos es manifesta en el volum de sentències emeses en matèria de corrupció. Al llarg de l’any, es van dictar un total de 56 sentències, reflectint el compromís dels tribunals espanyols amb la rendició de comptes i l’aplicació rigorosa de la llei en aquest àmbit. D’aquestes sentències, el 67.9% van ser totalment o parcialment condemnatòries, la qual cosa accentua la ferma determinació dels òrgans judicials a castigar els responsables d’actes corruptes i restaurar la confiança en el sistema judicial.

En la mateixa línia, cal destacar el l’últim trimestre de l’any 2023, un període caracteritzat per un augment significatiu en el nombre de sentències emeses. En aquest lapsus, es van registrar un total de 13 sentències addicionals, distribuïdes equitativament en diferents regions del país. Aquestes sentències, que abasten una gran varietat de casos i circumstàncies, posen de relleu, un cop més, l’enfocament diligent i continu dels tribunals en la resolució de casos de corrupció, fins i tot en moments de gran demanda i pressió.

Més enllà de l’acció punitiva, les dades que ens proporciona l’informe ens porten, una vegada més, a destacar la rellevància de la prevenció en la lluita contra la corrupció de manera integral. En aquest sentit, és fonamental comptar amb Sistemes de Compliance sòlids, com a part essencial en la lluita contra la corrupció i altres delictes. Cal recordar que un sistema de compliment efectiu no només promou una cultura d’integritat i transparència en les organitzacions, sinó que també facilita la detecció precoç de possibles irregularitats i el compliment rigorós de les normatives legals i ètiques.

A més, en el context dels dades evidenciats en l’informe, un sistema de compliment robust hauria pogut ajudar a prevenir els actes de corrupcióidentificar oportunament qualsevol comportament sospitós i mitigar els riscos associats amb les conductes inadequades.

En conclusió, l’informe llança llum sobre la magnitud del problema de la corrupció a Espanya i destaca els esforços de les autoritats judicials per combatre aquests delictes i promoure la integritat en l’exercici del poder públic, una tasca essencial per salvaguardar els principis democràtics, la integritat institucional i la transparència en l’esfera pública. Per tant, en invertir en la construcció i l’enfortiment d’aquests sistemes, les organitzacions i les institucions també poden contribuir significativament a la protecció dels interessos públics, el reforçament de l’estat de dret i el foment d’una societat més justa i transparent.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal.

compliance@molins.eu

Update cookies preferences