Quan podran respondre penalment les persones jurídiques a Espanya? 

ComplianceKeys#4

Com s’ha introduït en altres Compliance Keys, des de la reforma introduïda en el Codi Penal mitjançant la Llei orgànica 5/2010, les persones jurídiques (com a societats mercantils, fundacions, associacions, etc.) poden ser penalment responsables per delictes que s’hagin comès en el seu si.

Ara bé, s’estableixen en l’article 31 bis del Codi Penal una sèrie de requisits específics que han de complir-se acumulativament perquè les persones jurídiques puguin ser condemnades penalment, aquests són els següents:

  • El primer requisit és que el delicte que s’hagués comès formi part del catàleg numerus clausus de tipus delictius susceptibles de generar responsabilitat per a les persones jurídiques (veure ComplianceKeys#3).
  • Que el delicte l’hagi comès (i) un representant legal o els qui estiguin autoritzats per a prendre decisions en nom de la persona jurídica o ostentin facultats d’organització i control (amb caràcter general, administradors i directius); o bé (ii) els qui actuïn sota el comandament o les ordres d’aquests (en general, empleats, agents o altres persones vinculades amb la persona jurídica).
  • Que qui hagi comès el delicte l’hagi realitzat en nom o per compte de la persona jurídica o en l’exercici de les seves activitats socials.
  • Que el delicte s’hagi comès en benefici directe o indirecte de la persona jurídica. S’entendrà per benefici directe o indirecte tant aquells guanys clars, per exemple, contractes, augment en la facturació o en la quota o posició de mercat, com també altres beneficis més accessoris, com l’estalvi de costos o de sancions.

Convé assenyalar que la responsabilitat penal de la persona jurídica en cap cas exclou la responsabilitat penal individual de la persona o persones que hagin comès o participat en el delicte.  

Així, solament quan es compleixin acumulativament els anteriors requisits, no disposant-se d’un Sistema de Compliance eficaç, podrà atribuir-se responsabilitat penal a les persones jurídiques.

Departament de Compliance de Molins Defensa Penal. 

compliance@molins.eu

Update cookies preferences